Podmínky užívání

Podmínky užívání

Podmínky užívání

Podmínky užívání

Football Time

Terms of Service/Obchodní podmínky

Provozovatel: Jakub Hruška, IČO:  03208699, a Václav Hruška, IČO: 87290677, oba adresou Mšenská 3922/6, Jablonec nad Nisou, Česká republika (dále jen „My“ nebo Provozovatel)

 

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují použití webových stránek www.footballtime.cz, případně www.footballtime.eu či jiné domény patřící Provozovateli či jeho právním nástupcům (dále jen „Web“) a mobilní aplikace Football Time (dále jen Aplikace), a to ve všech jejich verzích, úpravách a podobách, ať už elektronických nebo jiných (Web a Aplikace dále souhrnně též jako Produkt).

Používáním Produktu vyjadřuje každý z uživatelů svůj souhlas s jejich zněním. Uživatel je povinen se před spuštěním Aplikace s těmito obchodními podmínkami seznámit a řídit se jimi.

Obsahem Produktu mohou být zejména popisné údaje, texty, písemné komentáře, příspěvky, fotografie, zdrojové kódy, skripty, grafika, videa, audioklipy nebo jiné materiály, informace a data, ať už jsou vložena námi, uživateli nebo jakýmikoli třetími osobami, a to jako celek nebo jako jednotlivé a samostatné části (dále jen Obsah).

 

 1. Účel Produktu
  • Účelem Produktu je poskytnout nástroje pro sledování fotbalových týmů a sdílení informací mezi uživateli.
  • Uživatelé mohou prostřednictvím Produktu sledovat dění v týmech a soutěžích a tipovat výsledky zápasů.

 

 1. Licence
  • Uživatel má oprávnění výlučně k osobnímu použití Produktu pod nevýhradní a nepřevoditelnou licencí.
  • Uživatel smí Produkt použít výhradně v souladu s jeho účelem.
  • Uživatel zejména nesmí užívat Produkt pro jiné než osobní potřeby. Je zakázáno jakkoli použít Produkt nebo jakoukoli část jeho Obsahu (včetně grafických prvků) pro marketingové, obchodní nebo jiné podnikatelské účely.
  • Uživatel nesmí Produkt dále distribuovat jinak, než povoluje samotný Produkt nebo tyto podmínky, nesmí jej přeprodávat, pronajímat, postupovat či jinak zpřístupňovat třetím osobám, a to ani v odvozené podobě.
  • Uživatel se nesmí nikterak snažit narušovat technické zabezpečení Produktu (servery, sítě apod.), zasahovat do Produktu, upravovat jej, poškozovat nebo ohrožovat jeho funkčnost.
  • Uživatel nesmí systematicky shromažďovat, sbírat nebo extrahovat data prostřednictvím jakýchkoli prostředků, zejm. pak za pomocí nástrojů data miningu, robotů apod.
  • Provozovatel má právo měnit a doplňovat Produkt. Stejně tak může přestat Aplikaci či Web aktualizovat či zcela jejich služby poskytovat.
  • Produkt je poskytován zdarma, nicméně vyhrazujeme si právo začít účtovat cenu (poplatky) za jeho poskytování, a to jako celku nebo jeho částí.

 

 1. Autorská práva
  • Provozovatel vlastní veškerá duševní práva k Produktu a k Obsahu, tj. zejména ke všem materiálům v něm obsaženým, jakož i ke všem jeho částem, kódům, grafickým prvkům, autorským textům, vyjma materiálů nahraných přímo uživateli, které jsou předmětem jejich duševního vlastnictví. S výhradou licence k použití Produktu popsané výše jsou všechna práva k duševnímu vlastnictví vyhrazena a k jejich využití se vyžaduje náš předchozí souhlas.
  • Uživatel nebo jakákoli jiná třetí osoba nesmí do Produktu nijak zasahovat, měnit jej, kopírovat, překládat či jinak využívat bez našeho předchozího výslovného souhlasu.

 

 1. Údaje a materiály poskytované uživateli
  • Za Obsah, který do Produktu nahraje uživatel (jednotlivec, klub či jakýkoli jiný uživatel) neodpovídáme.
  • Neodpovídáme
   • za žádné škody, které nahráním, zkopírováním, zpřístupněním či jakoukoli jinou operací s Obsahem mohou vzniknout.
   • za nepřesnost informací (například výsledky utkání, detaily rozpisu zápasů a soupisek, statistiky týmů a hráčů), chyby, nepravdy, vulgarity nebo porušení právních předpisů obsažené v Obsahu umístěném v Produktu. Uživatel se tímto vůči nám vzdává všech potenciálních práv na náhradu újmy spojené s  Obsahem nahraným v Produktu.
  • Nemáme možnost a ani neprovádíme žádnou předběžnou kontrolu, schvalování, monitorování nebo úpravu nahrávaného Obsahu.
  • Uživatel odpovídá za to, že má právo Obsah nahraný do Produktu použít. V případě, že by uživatel neměl právo Obsah, musí ho neprodleně z Produktu odstranit; v případě, že by to nebylo možné, je povinen nám to oznámit.
  • Uživatel nám (a našim právním nástupcům) uděluje celosvětovou, nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou, bezplatnou, sublicencovatelnou a převoditelnou licenci k užívání, editování, modifikaci, reprodukci, distribuci, zpracování odvozených děl, propagaci, realizaci a jinému úplnému využívání Obsahu, který do Aplikace nebo na Web nahraje, či jinak použije v souvislosti s využíváním služeb Produktu, včetně propagace a redistribuce celého Produktu nebo jeho částí (a odvozených děl z nich) v jakýchkoli mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoli médií (včetně webových stránek třetích osob).
  • Můžeme odstranit jakýkoli Obsah, který je v rozporu se zákonem, dobrými mravy, zásadami slušnosti nebo kterým se útočí na jiné uživatele, lidi či skupiny lidí. Stejně tak můžeme odstranit Obsah, který je v rozporu s těmito obchodními podmínkami.
  • Neodpovídáme za úspěšná nahrání Obsahu ani za jeho neporušené zachování v Produktu.
  • Upozorňujeme, že Produkt neslouží k ukládání cenných informací a dat, chráněných či utajovaných údajů apod. Veškerá data je třeba si zálohovat. Neneseme žádnou odpovědnost za jejich případnou ztrátu.

 

 1. Registrace a použití Produktu
  • Uživatel může použít pouze pravdivé, platné a aktuální přihlašovací údaje. Během používání Produktu uživatel udržuje tyto údaje i nadále aktuální a platné.
  • Uživatel musí držet své přihlašovací údaje v tajnosti, nesmí je sdělovat třetím osobám a nesmí jim umožnit přístup do Produktu prostřednictvím svého účtu. V případě porušení těchto povinností odpovídá uživatel za jakoukoli související újmu.
  • Registrací do Produktu uživatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a to zcela a bezpodmínečně.
  • Neodpovídáme za úspěšnost instalace Aplikace na mobilní zařízení, ani za dostupnost Webu.
  • Produkt poskytujeme, jak stojí a leží a jak je dostupný v daném čase a místě.
  • Uživatel používá Produkt výhradně na své vlastní nebezpečí a dle svého vlastního uvážení, to vše v souladu s těmito podmínkami.
  • Nemáme povinnost poskytovat žádné jiné služby než ty uvedené v těchto podmínkách nebo přímo v Produktu.
  • Uživatel může používat Produkt, pouze pokud mu to není v rozporu s předpisy platnými v příslušném státu nebo vydanými zaměstnavatelem či jinou oprávněnou autoritou.
  • Služby jsou k dispozici osobám ve věku minimálně 13 let, osoby mladší mohou služby využívat jen se souhlasem zákonných zástupců a pod jejich dohledem, zejména pokud chtějí vkládat vlastní Obsah.
  • Vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem, uložením nebo jakoukoli další aktivní činností uživatel potvrzuje a zaručuje se, že je plnoletou fyzickou osobou, příp. že má souhlas zákonných zástupců, a že veškeré registrační údaje, které jsou předkládány, jsou přesné a pravdivé.
  • Uživatel si sám obstará zařízení, na němž lze Aplikaci používat, respektive přistupovat k Webu.
  • Neodpovídáme za žádné újmy způsobené používáním Aplikace či Webu (peněžní, nepeněžní, včetně ušlého zisku, narušení utajovaných informací či přerušení provozu podniku, napadení virem či jiným škodlivým softwarem) ani za újmy způsobené tím, že Produkt přestaneme aktualizovat či zcela poskytovat.
  • Nezaručujeme nepřetržitou a stálou funkčnost Produktu. Stejně tak nemůžeme zaručit, že se v Produktu nevyskytne chyba. Jakákoli naše odpovědnost za výše uvedené skutečnosti je vyloučena.
  • Nedeklarujeme žádný specifický účel použití Produktu a negarantujeme, že Produkt vždy splní veškeré nároky, které na něj navenek či vnitřně klade uživatel. Neodpovídáme za žádnou újmu související s nesprávným pochopením funkcí Produktu či s jeho nevhodným použitím.
  • Máme právo poskytování Produktu přerušit, zejména pak vyžadují-li to technické prostředky používané k poskytování služeb (poskytovatel hostingu, datových úložišť atp.). Ani v tomto případě neneseme za taková přerušení odpovědnost.
  • Jakákoli újma, která by mohla vzniknout používáním Produktu a za kterou bychom byli v souladu s těmito podmínkami a příslušnými právními předpisy odpovědní, je tímto limitována do výše částky, kterou poškozený uživatel zaplatil za užívání Produktu. Uživatel tímto zprošťuje a vzdává se v rozsahu uvedeném v předchozí větě svého práva na náhradu újmy.
  • Uživatel je povinen používat antivirové programy a další software chránící před škodlivým obsahem.
  • Uživatel má povinnost nám nahradit jakoukoli újmu, která vznikla zaviněním nebo i nezaviněným jednáním Uživatele a kterou po nás bude třetí strana požadovat. Uživatel musí jednat vždy tak, aby ke vzniku újmy nedošlo.

 

 1. Omezení, zakázané jednání
  • Každý uživatel odpovídá za své jednání v rámci Produktu a je srozuměn s těmito obchodními podmínkami. Uživatel nesmí postupovat v rozporu s jejich zněním. Stejně tak se musí řídit všemi právními předpisy svého domovského státu, které se na něho uplatní (zejména předpisy týkající se nakládání s osobními údaji).
  • Jednáním, které je v rozporu s těmito obchodními podmínkami se rozumí zejména, nikoli však výlučně:
   • Nahrání, použití, sdílení, zpřístupňování materiálů, které porušují práva duševního vlastnictví, autorská práva, obchodní tajemství či jiný předpis, který jim poskytuje ochranu, nebo jakékoli jiné právo vlastnické nebo smluvní, ledaže je uživatel právoplatným držitelem těchto práv nebo má souhlas osoby, která taková práva má.
   • Nahrávání Obsahu, který je nesprávný, nepřesný, zavádějící, falešný, nepravdivý apod.
   • Sdílení nebo umísťování prostřednictvím Produktu jakékoli reklamy (vč. nevyžádaných nebo neschválených reklamních nebo propagačních materiálů nebo jakýchkoli reklamních e-mailů (junk mail), spamu nebo řetězových dopisů) nebo obchodního sdělení atd. bez předchozího souhlasu Provozovatele.
   • Používání neoprávněných sponzorských, reklamních a jiných obdobných odkazů na jakékoli třetí osoby bez jejich souhlasu a bez našeho souhlasu.
   • Přenášení jakýchkoli virů, červů, defektů, trojských koní nebo jiných podobných informací, software nebo materiálů, které by mohly ohrozit bezpečnost a fungování Produktu.
   • Používání Produktu pro nezákonné nebo nemravné účely nebo způsobem, který může nám nebo jiné osobě způsobit újmu, ať už materiální nebo imateriální.
   • Používání Mailistů, Listserv, auto-responderů v jakékoli formě, nebo spamu
   • Používání manuálního nebo automatizovaného softwaru, zařízení nebo jiných postupů k nabourání se (crawl) nebo zamoření (spider) jakékoli části Produktu.
  • Je naším právem omezit nebo úplně vyloučit uživatele z používání Produktu v případě, že porušuje pravidla stanovená těmito podmínkami nebo jedná protiprávně.

 

 1. Jiné poplatky
  • Neodpovídáme za poplatky související s užíváním platformy, na které Produkt běží, nebo přístupu k internetu. Tyto se řídí plně podmínkami jejich poskytovatelů.

 

 1. Ochrana osobních údajů
  • Za účelem poskytování služeb Produktu a po dobu jejich využívání zpracováváme osobní údaje uživatelů. Zpracování probíhá automatizovaně i manuálně v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů ČR (z.č. 101/2000 Sb.).
  • Bez zadání přihlašovacích údajů nelze Produkt používat, respektive používat v plném rozsahu. Registrací a přihlášením do Produktu vyjadřujete srozumění s výše uvedeným zpracováním. V případě, že uživatel nechce, aby byly jeho údaje zpracovávány, může Aplikaci kdykoli odinstalovat, respektive přestat navštěvovat Web a odhlásit svůj účet.
  • Vyplněním dalších údajů v rámci Produktu dává uživatel souhlas s jejich zpracováním pro účely poskytování našich služeb, a to na dobu užívání těchto služeb.
  • Zpracovávají se zejména identifikační a popisné údaje o uživateli (jméno, rok/datum narození, email a telefon) a také obrazové, zvukové, případně obrazově-zvukové záznamy, které uživatel prostřednictvím Produktu zpřístupní. Dále mohou být zpracovávány údaje o mobilním nebo počítačovém zařízení a operačním systému (IP adresy, verze systému apod.)
  • Registrací a přihlášením do Produktu dává uživatel dále souhlas s využitím svých osobních údajů pro marketingové účely (nabídku obchodu a služeb) a k předávání svých osobních údajů našim obchodním partnerům. Tento souhlas je dobrovolný, uděluje se na dobu užívání Produktu a dále na dobu 1 roku po ukončení jeho užívání. Souhlas lze kdykoli písemně odvolat zasláním na adresu: info@footballtime.cz
  • Více informací naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je přístupný vedle těchto obchodních podmínek.
  • V případě, že by v budoucnu došlo k převodu nebo přechodu práv a povinností vyplývajících z provozování Produktu z nás na jiný subjekt, dojde též k převodu databází souvisejících v nejširší možné míře s provozem Produktu. Uživatelé jsou si tohoto vědomi a souhlasí s tím, že všechny údaje zůstanou nadále v oprávněném užívání našeho právního nástupce.

 

 1. Systémové požadavky
  • Ke správné funkci Aplikace je třeba mít kompatibilní mobilní zařízení (telefon, tablet) a přístup k internetu (pro některé funkce).
  • Ke správné funkci Webu je nezbytný přístup na internet.

 

 1. Update, aktualizace
  • Máme právo provádět update a aktualizace Aplikace i Webu za účelem poskytnutí nových funkcí nebo odstranění chyb a nedostatků. Vyhrazujeme si proto právo odmítnout dále poskytovat služby Produktu pro případ, že uživatel nestáhne a nenainstaluje podstatné aktualizace.
  • V případě, že uživatel nestáhne a nenainstaluje aktualizace, nemůžeme zajistit správnou funkčnost Produktu. V takovém případě neodpovídáme za funkčnost ani jakékoli chyby Produktu.

 

 1. Reklama
  • Aplikace i Web mohou zobrazovat reklamu či jiná obchodní sdělení, které využívají některé informace týkající se používání Produktu uživateli, uživatele samotného, sledování polohy a mobilního či počítačového zařízení, na němž služby Produktu využívá.
  • Registrací a přihlášením do Produktu uživatelé souhlasí s tím, že Produkt bude zobrazovat reklamu a využívat výše uvedené informace.
  • Vyhrazujeme si právo způsob použití reklamy v čase měnit.
  • Produkt může obsahovat odkazy na weby třetích stran, případně materiály třetích stran. Za obsah takových webů nebo materiálů, stejně jako za jakékoli nabídky učiněné třetími stranami neodpovídáme, stejně jako za žádnou újmu způsobenou uživateli v souvislosti s obsahem na webu nebo v materiálech třetích stran.
  • Neodpovídáme za dostupnost obsahu třetích stran.
  • V případě, že prostřednictvím Produktu dojde k nákupu zboží nebo služeb, případně stažení softwaru třetích stran, neneseme za toto zboží nebo služby žádnou odpovědnost. Neposkytujeme na ně žádné záruky, negarantujeme jejich funkčnost, dodací, platební ani jiné podmínky. Veškeré záležitosti týkající se takových služeb nebo zboží, včetně odstoupení od smlouvy a jeho vrácení musí uživatel řešit přímo s prodejcem zboží nebo poskytovatelem služeb.
  • Uživatel si je vědom toho, že můžeme za zprostředkování obchodu se třetími stranami prostřednictvím Produktu získávat provizi, odměnu apod.

 

 1. Převedení práv
  • Vyhrazujeme si právo kdykoli převést svá práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek a celkově z provozování Produktu na jinou osobu, a to jak částečně, tak celkově. Souhlas uživatelů se nevyžaduje.
  • Uživatel vyjadřuje registrací a používáním Produktu s možností převodu práv a povinností srozumění a souhlas.

 

 1. Ukončení použití Produktu
  • Produkt se poskytuje k použití na dobu neurčitou.
  • Vyhrazujeme si právo kdykoli poskytování služeb Produktu ukončit a smazat veškerá data v něm uložená, a to bez jakékoli související odpovědnosti vůči kterémukoli uživateli.
  • Uživatel může používání Produktu kdykoli ukončit.
  • Uživatel musí okamžitě ukončit používání Produktu, zjistí-li, že dochází z jeho strany k porušování jakéhokoli ustanovení těchto podmínek (zejm. porušování autorských práv a práv duševního vlastnictví, práv na ochranu osobních údajů, obchodního tajemství atp.)
  • V případě ukončení používání Produktu uživatel zlikviduje veškerá data s ním související, vč. dat, která zůstala v jeho dispozici a která se nacházejí mimo Produkt.
  • Práva a povinnosti, jejichž povaha to vyžaduje, zůstávají účinné i po skončení užívání služeb Produktu uživatelem (zejm. práva na náhradu újmy apod.). Ukončením používání služeb nejsou nijak dotčena již nabytá práva.
  • Po ukončení můžeme po uživateli požadovat vrácení či likvidaci určených materiálů či dat souvisejících s Produktem.
  • Po ukončení máme my i uživatel nadále veškerá práva, která mu poskytují příslušné právní předpisy, s výjimkou těch, kterých se jakákoli ze stran vzdala nebo je jinak omezila.
  • Po ukončení nám zůstávají po právu veškeré již provedené platby, a to jak uživateli, tak jakýmikoli třetími stranami. Případně jsme oprávněni, pokud je to spravedlivé, požadovat úhradu i za takové služby, které do té doby nebyly uživatelem proplaceny.
  • Po ukončení používání Produktu nemáme nadále vůči uživateli žádné závazky ani dluhy.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Používáním Produktu vyjadřuje uživatel svůj souhlas s přijímáním veškerých elektronických sdělení, zejména oznámení, smluv, právně požadovaných oznámení (disclosures), obchodních nabídek nebo jiných informací souvisejících se službami Produktu (dále společně jen jako „Oznámení"). Tato elektronická Oznámení může předávat jejich uveřejněním na Webu, v Aplikaci nebo emailem.
  • V případě, že by některé z ustanovení těchto obchodních podmínek bylo prohlášeno za neplatné nebo nevymahatelné, nemá to vliv na platnost ustanovení zbývajících. Neplatné ustanovení se nahradí ustanovením co nejvíce se mu obsahově blížícím.
  • Poskytování služeb Produktu se řídí vždy aktuálními obchodními podmínkami. Vyhrazujeme si právo tyto obchodní podmínky v průběhu poskytování služeb Produktu měnit v souvislosti s vývojem a se zlepšováním jeho funkcí, a to bez předchozího souhlasu uživatelů. Nové znění obchodních podmínek bude dostupné v Produktu. Použitím služeb Produktu po datu změny obchodních podmínek vyjadřuje uživatel s jejich novým obsahem souhlas.
  • Tyto obchodní podmínky jsou vyhotovené originálně v českém jazyce. Překlad je dostupný též v jazycích uvedených v Aplikaci nebo na Webu. V případě rozporu mezi těmito verzemi je rozhodující znění v českém jazyce.
  • Smluvní vztah na základě těchto obchodních podmínek a používání Produktu se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Uživatelé a Provozovatel prohlašují, že se podřizují právu České republiky výhradně, a to bez odkazu na předpisy mezinárodního práva soukromého. Pro řešení sporů jsou výhradně příslušné soudy České republiky, a to místně příslušný soud sídla Provozovatele, případně jeho právních nástupců.

 

Kontakt: info@footballtime.cz

Datum účinnosti: 22.10.2016

 


 

Poučení o zpracování osobních údajů

Tento dokument je nedílnou součástí smluvní dokumentace vztahující se k provozování webových stránek www.footballtime.cz (eventuálně jiných domén, které vlastníme za tímto účelem) a mobilní aplikace FootballTime. Pojmy zde použité mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Obchodních podmínkách FootballTime, ledaže jsou zde výslovně definovány jinak.

Ochranu osobních údajů považujeme za zásadní záležitost. Proto v co největší míře dbáme na to, aby s nimi bylo vždy nakládáno v souladu s právními předpisy a s náležitým respektem k zájmům a ochraně soukromí našich uživatelů. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám srozumitelné a ucelené informace o zpracování osobních údajů, zejména o tom:

 • Proč osobní údaje zpracováváme
 • V jakém rozsahu a jakým způsobem je zpracováváme
 • Kdo všechno se podílí na zpracování údajů a komu lze údaje předávat
 • Jaká jsou Vaše práva při zpracovávání údajů

Správcem osobních údajů jsou fyzické osoby podnikající Jakub Hruška, IČO:  03208699, a Václav Hruška, IČO: 87290677, oba adresou Mšenská 3922/6, Jablonec nad Nisou, Česká republika.

Zpracovateli mohou být zaměstnanci správce a dále třetí osoby (zejména správci a poskytovatelé IT technologií). Veškeré zpracování je zabezpečeno a jsou učiněna odpovídající technická a organizační opatření (bezpečnostní a ověřovací opatření, firewall, antivirová ochrana, omezení přístupu na pověřené osoby).

Upozorňujeme nicméně, že neodpovídáme za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby, či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí. Uživatel bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskuzního fóra, chatu či emailu, mohou být zneužity třetími osobami. Při uvádění Vašich údajů prostřednictvím internetu buďte proto obezřetní.

Úplnou bezpečnost přenosu údajů prostřednictvím veřejné sítě internet nelze zaručit. Vaše osobní údaje mohou být například ovlivněny určitými událostmi mimo náš dosah, jako jsou činnost hackerů a fyzická krádež. Využíváním služeb Produktu berete na vědomí, že osobní údaje poskytujete na své vlastní nebezpečí.

Zpracování osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, zejm. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Účel zpracování

 1. Zpracování za účelem poskytování služby

Naším cílem je poskytovat Vám naše služby zpřístupněné prostřednictvím Produktu v co nejširší a nejlepší možné podobě. Bez základních údajů o Vás to ale nepůjde. Proto musíme Vaše osobní údaje v nezbytné míře, zahrnující zejména údaje o vašem jménu, roku narození, elektronických kontaktech a dále údaje zahrnuté v Obsahu, který do Produktu nahrajete nebo je s Vaším souhlasem nahrán, zpracovávat. Účelem zpracování je především zpřístupnění našich služeb. Toto se týká i nákupů prostřednictvím Produktu či prostřednictvím webů a služeb třetích stran. Tyto údaje (zejm. platební údaje, číslo účtu apod.) jsou zvláště chráněny.

Aplikace je poskytována zdarma s reklamami. Prostřednictvím Aplikace tudíž může být uživatelům nabízena reklama. Pro její zpracování mohou být použity osobní údaje uživatelů a může dojít k předání těchto dat ke zpracování třetím stranám.

Údaje o využívání Aplikace uživateli zpracováváme též za účelem neustálého zlepšování našich služeb, ochrany uživatelů a Obsahu a v případě potíží s jejím užíváním pro jejich vyřešení (z tohoto důvodu může být nezbytné sledovat aktivitu uživatelů v rámci Produktu). Pro tento účel Vám mohou být zasílány zprávy elektronickou cestou na mail, SMS či jinými způsoby.

V rámci Aplikace je možné přizvat další osoby. V případě, že chcete využít této možnosti, budeme po Vás vyžadovat mail nebo telefonní číslo této osoby, které použijeme ke kontaktu. Jelikož předpokládáme, že půjde o Vaše přátele a známé osoby, máme za to, že o tom budou informováni, že s tím souhlasí a že jim můžeme jednorázový odkaz na naši Aplikaci bez problémů zaslat.

V případě, že by v budoucnu došlo k převodu nebo přechodu práv a povinností (a to jakýmkoli právně možným způsobem) z nás (Provozovatele) na jiný subjekt, dojde též k převodu databází souvisejících v nejširší možné míře s provozem Produktu. Uživatelé jsou si tohoto vědomi a souhlasí s tím, že všechny údaje zůstanou nadále v oprávněném užívání našeho nástupce. Nástupce se však vždy před převodem práv závazně přihlásí k dodržování pravidel zpracování osobních údajů v minimálně stejném rozsahu, jak jsou definována zde. 

 1. Zpracování vyžadované zákonem nebo zákonem povolené

V některých případech vyžadují zpracování Vašich údajů přímo právní předpisy (např. pro účely výkonu státního dohledu, dozoru nebo kontroly). Stejně tak může dojít ke zpracování osobních údajů za účelem ochrany Vašich nebo našich práv a právem chráněných zájmů. Takové zpracování se provádí po dobu nezbytně nutnou pro splnění jeho účelu a není k němu třeba zvlášť udělený souhlas.

V případě elektronické komunikace jsme oprávněni Vaše maily uchovat v případě, že je to důležité pro některý z výše uvedených důvodů (zejména pro potřebu pozdějšího prokazování sdělených skutečností).

 1. Zpracování anonymizovaných dat

Pro účely obchodních, statistických, reklamních nebo jiných obdobných analýz a služeb může docházet ke zpracování anonymizovaných dat našich uživatelů, a to i prostřednictvím třetích osob. V tomto případě nejde o Vaše osobní data, ale jen o soubory agregovaných údajů, které slouží ryze pro sledování různých ukazatelů a hodnot. Třetím stranám nebudou předávány vaše osobní údaje (jméno, email, telefonní číslo apod.).

 1. Zpracování za účelem nabídky obchodu a služeb

Rádi bychom Vám posílali aktuální informace o fungování našeho Produktu a služeb, případně dalších našich službách či službách našich partnerů tak, abyste měli možnost využít všech výhodných nabídek (vč. newsletterů, updatů apod.). Informace mohou být zasílány zejména prostřednictvím elektronické komunikace (email, SMS atp.), ale i běžnými komunikačními kanály (pošta).

Využíváním Produktu a zadáním údajů o elektronických (tel. číslo, mail apod.) nebo jiných kontaktech (jméno, adresa sídla, bydliště, pobytu apod.) souhlasíte s výše uvedeným zpracováním. Tento souhlas je dobrovolný, není podmínkou poskytování Produktu a lze jej odvolat písemně zasláním na adresu: info@footballtime.cz

 

 1. Předání osobních údajů spolupracujícím obchodním partnerům pro účely nabídky a poskytování jejich obchodu a služeb či zasílání jiných obchodních sdělení

Rádi bychom Vám také umožnili získávat nejnovější informace o nabídce služeb přímo od našich partnerů. Informace mohou být zasílány zejména prostřednictvím elektronické komunikace (email, SMS atp.), ale i běžnými komunikačními kanály (pošta).

Využíváním Produktu a zadáním údajů o elektronických (tel. číslo, mail apod.) nebo jiných kontaktech (jméno, adresa sídla, bydliště, pobytu apod.) souhlasíte s výše uvedeným zpracováním. Tento souhlas je dobrovolný, není podmínkou poskytování Produktu a lze jej odvolat písemně zasláním na adresu: info@footballtime.cz

 

 1. Poskytování dalších služeb

Váš souhlas můžeme potřebovat také pro případ sjednání dalších služeb, které v rámci naší služeb nabízíme nebo budeme nabízet.

 

Rozsah údajů

Zpracováváme zejména Vaše identifikační a popisné údaje (jméno, rok/datum narození, email a telefon) a též veškerý Obsah (zejm. fotky, videa, příspěvky apod.), který do Produktu nahrajete, nebo je s Vaším souhlasem nahrán.

Dále mohou být zpracovávány údaje o mobilním či počítačovém zařízení a operačním systému (IP adresy, verze systému apod.), údaje o používání Produktu, využívání reklamy (pokud je součástí Produktu), data založená na zjišťování polohy, vyhledávání a dalších informacích zadaných do Produktu.

Všechny tyto údaje mohou být využity i pro nabízení obchodu a služeb v rámci Vašeho souhlasu uvedeného výše.

V případě nákupů prostřednictvím Produktu a dále i poskytovatelů elektronických platebních služeb a bran budou zpracovávány také údaje o platbách a transakcích (údaje o platebních kartách, účtech, verifikační email, telefonní číslo apod.). Tyto údaje budou zpracovávány výhradně za účelem provedení vámi zadaných plateb a transakcí a nebudou v žádném případě zpřístupněny jiným osobám.

Cookies a beacons

Abychom Vám mohli poskytovat služby přizpůsobené Vašim potřebám, používáme tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) k uchovávání a příležitostnému sledování Vašich návštěv Produktu. Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve Vašem počítači pro účely zaznamenávání. Cookies se používají k usnadnění navigace po webových stránkách. Po zavření Vašeho prohlížeče, platnost session ID cookie uplyne. Trvalé cookie zůstává na Vašem pevném disku po delší dobu. Ukládá se rovněž rozlišení Vaší obrazovky a zjišťuje se, zda je ve Vašem prohlížeči povolen JavaScript k usnadnění prohlížení. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies. Cookies můžete obvykle odstranit nebo odmítnout tak, že se řídíte pokyny v podpůrném souboru svého internetového prohlížeče. Pokud však odstraníte cookies, nemusíte mít možnost plně využívat všech aspektů služby Produktu.

Můžeme též shromažďovat údaje při využití Produktu pomocí internetových beacons. Tyto naváděče jsou elektronické obrázky, které lze užívat v souvislosti se službami nebo v zasílaných e-mailech. Beacons se využívají k předávání cookies, k počítání návštěv a k sdělení, zda byl nějaký e-mail otevřen a vyřízen. Můžeme rovněž shromažďovat informace o Vašem mobilním zařízení či počítači nebo o jiném přístupovém zařízení ke zmírnění rizik a k prevenci podvodů.

 

Způsob zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat je v souladu s vnitřními předpisy nastaven bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Uživatel může kdykoli měnit, příp. smazat své údaje přístupné prostřednictvím nastavení svého účtu.

V případě, že uživatel shledá jakýkoli Obsah jako zpracovávaný proti předpisům či podmínkám Aplikace má právo požadovat prošetření a případně odstranění nelegálního Obsahu.

 

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z poskytování a používání Produktu, tj. vždy minimálně po dobu trvání registrace. Dále probíhá zpracování po dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V případě udělení souhlasu tato doba činí 1 rok od zrušení registrace, v ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

 

Právo na opravu osobních údajů

 1. Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů. Za poskytnutí informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu.
 2. V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete:
 • požádat správce nebo i zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

O vyřízení Vaší žádosti Vás vždy bez odkladu informujeme

 1. Máte též právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Vyhrazujeme si právo tento dokument v průběhu poskytování služeb Produktu měnit, a to bez předchozího souhlasu uživatelů. Nové znění bude dostupné v Produktu. Použitím Produktu po datu změny tohoto dokumentu vyjadřuje uživatel s jeho novým obsahem souhlas.

 

Kontakt: info@footballtime.cz

Datum účinnosti: 22.10.2016

 

MOJE SOUTĚŽE


Zatím nemáš žádnou oblíbenou soutěž a to je škoda. Naprav to a najdi si ji.
Přidat soutěž
MOJE TÝMY


Zatím nemáš žádný oblíbený tým a to je škoda. Naprav to a najdi si ho.
PŘIDAT TÝM
MOJE TIPY

Ty sis ještě netipnul? Nazuj si kopačky a pojď na to!
STATISTIKA TIPŮ
0
SPRÁVNÝCH
0
CELKEM
0
ŠPATNÝCH
0%

ÚSPĚŠNOST

POŘADÍ TIPOVAČKY
Enjoyed with Digimadi.cz